Ds. J.W. Verweij - Lukas 7 : 11 - 17

Afspelen

De Levensvorst overwint de vorst des doods

Lukas 7
De ontmoeting van het leven met de dood
De overwinning van het leven op de dood
Het getuigenis van het leven in de dood

Lukas 7 : 11 - 17

Lukas 7
11
En het geschiedde op den volgenden dag, dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare.
12
En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar.
13
En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.
14
En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!
15
En de dode zat overeind, en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder.
16
En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht.
17
En dit gerucht van Hem ging uit in geheel Judea, en in al het omliggende land.

Delen & Download

Download preek