Ds. R.A.M. Visser - Zondag 44 103 : 113 - 115

Afspelen

Het tiende gebod

Zondag 44 103
15-4-2018
De vraag naar volmaaktheid
Het verlangen naar volmaaktheid
De prediking van de volmaaktheid

Zondag 44 103 : 113 - 115

Vraag 113. Vr. Wat eist van ons het tiende gebod? Antw. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmermeer kome, maar dat wij te allen tijde van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag 114. Vr. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Antw. Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid; doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag 115. Vr. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Antw. Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken.

Delen & Download

Download preek