Ds. G.J. Baan - Lukas 18 : 10 - 14

Afspelen

De Farizeër en de tollenaar

Lukas 18
14-3-2018
Tweeërlei opgaan (vs. 10)
Tweeërlei bidden (vs. 11-13)
Tweeërlei heengaan (vs. 14)

Lukas 18 : 10 - 14

Lukas 18
10
Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.
11
De Farizeer, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.
12
Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit.
13
En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!
14
Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

Delen & Download

Download preek