Ds. S.W. Janse - Mattheüs 28 : 11 - 20

Afspelen

Een troostwoord voor achterblijvers

28-5-2017
De aanleiding tot dit troostwoord
De inhoud van dit troostwoord
De duur van dit troostwoord

MattheĆ¼s 28 : 11 - 20

Mattheüs 28
11
En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren.
12
En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds,
13
En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen.
14
En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt.
15
En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag.
16
En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.
17
En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
18
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
20
En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Delen & Download

Download preek