Ds. W.A. Zondag - Zondag 52 : 127- Efeze 6:14

Afspelen

Wapens in de geestelijke strijd (2)

15-11-2015
De gordel
Het borstwapen
Ds. W.A. Zondag heeft een serie van 8 preken gehouden nav Zondag 52 en Efeze 6.

Bij elke preek zijn er leestips gegeven en vragen gemaakt:

HC Zondag 52 (1). Vraag en antwoord 127:
Vraag: Welke is de zesde bede?
Antwoord: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is: Dewijl wij van
onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe
onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan
te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws Heiligen
Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen , maar altijd sterken
wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Met tekst:
Efeze 6 : 14: Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan
hebbende het borstwapen der gerechtigheid.

Thema:
Wapens in de geestelijke strijd (2):
1 De gordel (vervolg)
2 Het borstwapen

Liturgie:
Ps. 17: 3, 4
Ps. 29: 1
Lezen: Filippenzen 3
Ps. 71: 1, 2, 10, 11
Ps. 51: 1, 5
Ps. 85: 4

Gespreksvragen
1. De ‘gordel der waarheid’ (Gods Woord) kan te strak en te los om iemands lichaam zitten. Werk
dat eens uit.

2. De gordel der waarheid heeft een ‘voorwerpelijke kant’ (je kunt de bijbel van ‘kaft tot kaft’
aanvaarden als Gods Woord) en een ‘onderwerpelijke kant’ (ligt hierin ‘mijn’ enige Troost in
leven en sterven?). Geef eens twee voorbeelden uit het Nieuwe Testament waarin het gaat om
deze ‘onderwerpelijke’ kant.

3. Lees eens Handelingen 26 vers 27-28: “Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat
gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.” Hoe
hanteert Agrippa de ‘gordel der waarheid’?

4. Mediteer eens over wat de Heere Jezus zegt: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot den Vader dan door Mij”. Wat bedoelt de Zaligmaker daarmee?

5. Leg uit wat met het borstwapen der gerechtigheid wordt bedoeld. Wat is de geestelijke betekenis
ervan?

6. We lezen in Filippenzen 3 van tweeërlei gerechtigheid: eigen gerechtigheid en de gerechtigheid
van Christus. Waarom staan deze tegenover elkaar? Wat is het verband met de geschiedenis
van de rijke jongeling (leestip)?

7. In Psalm 71 wordt gesproken van een gered worden door de gerechtigheid. Luther liep hier
aanvankelijk helemaal mee vast. Waarom? En hoe werd hij door de Heilige Geest uit de banden
gehaald?

8. Hoe probeert de duivel een aanval te doen op de ‘buik en de ingewanden’ van een kind van
God? En op welke wijze functioneert dan het ‘borstwapen der gerechtigheid’?

9. In Johannes 16 vers 3 wijst de Heere Jezus op het werk van de Heilige Geest, “namelijk de
Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden”. Wat wordt hiermee bedoeld? Lees
bijvoorbeeld de kanttekening.

10. Ken jij persoonlijk het lied: “Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn
gerechtigheid is”?

Voor de jongste kinderen:
1. Vorige keer zagen we dat een Romeinse soldaat een gordel heeft. Deze gordel ziet op de
‘waarheid’, de bijbel. Nu zegt de Heere Jezus dat Hij de waarheid is. Wat bedoelt Hij hiermee?

2. Het ‘borstwapen’ is voor de bescherming van je buik. De duivel zegt tegen Paulus: ‘je bent
helemaal geen kind van God want je doet nog zonden’. Dan gebruikt Paulus dit ‘wapen’ en zegt:
“Duivel, ga weg. De Heere Jezus heeft voor mijn zonden betaald’. Dan durft de duivel niets meer
te zeggen. Begrijp je dat?

3. Luther was eerst heel bang om te sterven. Hoe kwam dat? En waarom was hij later niet meer
bang? En hoe is dat met jou?


Leestip:
- Psalm 71 (redding door gerechtigheid)
- Mattheüs 19 (rijke jongeling)
- Romeinen 8: 1-17 (leven uit gerechtigheid van Christus)

Delen & Download

Download preek