Ds. J.B. Zippro - Zondag 19 19 : 50 - 52

Afspelen

Christus, de Koning van de kerk

26-7-2015
Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader
Hij schenkt Zijn gaven
Hij komt weder om te oordelen
Vraag 50 Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods? Antwoord. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk, door Wien de Vader alle ding regeert. Vraag 51 Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus? Antwoord. Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heiligen Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet.Daarna, dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52 Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Denzelfde Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwacht, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.

Delen & Download

Download preek