Ds. M.H. Schot - Lukas 8 : 22 - 25

Afspelen

Met Jezus door de storm

Lukas 8
8-3-2017
Jezus brengt in de storm (vs 22-23)
Jezus verlost uit de storm (vs 24)
Jezus onderwijst na de storm (vs 25)

Lukas 8 : 22 - 25

Lukas 8
22
En het geschiedde in een van die dagen, dat Hij in een schip ging, en Zijn discipelen met Hem; en Hij zeide tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af.
23
En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol waters, en waren in nood.
24
En zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte.
25
En Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn Hem gehoorzaam?

Delen & Download

Download preek