Ds. C.G. Vreugdenhil - 2 Koningen 1 : 1 - 4

Afspelen

Elia en de gezanten van Ahazia

De val van de koning
De gezanten van de koning
De boodschap voor de koning
Prekenserie Elia Deel 19/24

2 Koningen 1 : 1 - 4

2 Koningen 1
1
En Moab viel van Israel af, na Achabs dood.
2
En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal, die te Samaria was, en werd krank. En hij zond boden, en zeide tot hen: Gaat heen, vraagt Baal-zebub, den god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal.
3
Maar de Engel des HEEREN sprak tot Elia, den Thisbiet: Maak u op, ga op, den boden des konings van Samaria tegemoet, en spreek tot hen: Is het, omdat er geen God in Israel is, dat gijlieden heengaat, om Baal-zebub, den god van Ekron, te vragen?
4
Daarom nu zegt de HEERE alzo: Gij zult niet afkomen van dat bed, waarop gij geklommen zijt, maar gij zult den dood sterven. En Elia ging weg.

Delen & Download

Download preek