Ds. C.G. Vreugdenhil - 1 Koningen 19 : 9 - 10

Afspelen

Israel door Elia aangeklaagd

De toevlucht tot de Heere
Zijn ijver voor de Heere
Zijn aanklacht bij de Heere
Prekenserie Elia Deel 13/24

1 Koningen 19 : 9 - 10

1 Koningen 19
9
En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia?
10
En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.

Delen & Download

Download preek