Ds. C. de Jongste - Mattheüs 2 : 13 - 18

Afspelen

Onderwerp

25-12-2008
De vervulling van een drietal profetieën uit het Oude Testament
Ik zal vijandschap zetten, e.v. (Gen. 3:15)
Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen, e.v. (Hos. 11:1)
Een stem is in Rama gehoord, e.v. (Jer. 31:15)

MattheĆ¼s 2 : 13 - 18

Mattheüs 2
13
Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.
14
Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte;
15
En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.
16
Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
17
Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende:
18
Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

Delen & Download

Download preek