Ds. J.W. Verweij - Handelingen 3 : 16 - 20

Afspelen

Het enige geneesmiddel aangewezen

Wat God eist
Wat God belooft
Waartoe God opwekt

Handelingen 3 : 16 - 20

Handelingen 3
16
En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.
17
En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten.
18
Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.
19
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
20
En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;

Delen & Download

Download preek