Ds. R.A.M. Visser - Johannes 6 : 67 - 69

Afspelen

De geloofsbelijdenis van de twaalven

26-6-2016
De vraag van Jezus
De woorden van de Heere
Het werk van Christus

Johannes 6 : 67 - 69

Johannes 6
67
Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?
68
Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
69
En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Delen & Download

Download preek