Ds. A.T. Vergunst - Mattheüs 8 : 23 - 27

Afspelen

Storm op zee

Verwacht stormen als je Jezus volgt.
Jezus neemt ongeloof niet in bescherming.
Geloof moet gebruikt worden.

MattheĆ¼s 8 : 23 - 27

Mattheüs 8
23
En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd.
24
En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep.
25
En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan!
26
En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte.
27
En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!

Delen & Download

Download preek