Ds. J.S. van der Net - Markus 2 : 5 - 11

Afspelen

De Heere Jezus en de verlamde

Markus 2
17-4-2016
Het Woord van Christus
Een fel protest
De proef op de som

Markus 2 : 5 - 11

Markus 2
5
En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
6
En sommigen van de Schriftgeleerden zaten aldaar, en overdachten in hun harten:
7
Wat spreekt Deze aldus gods lasteringen? Wie kan de zonden vergeven, dan alleen God?
8
En Jezus, terstond in Zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?
9
Wat is lichter, te zeggen tot den geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, en neem uw beddeken op, en wandel?
10
Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte):
11
Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis.

Delen & Download

Download preek