Ds. C.G. Vreugdenhil - Ruth 3 : 1 - 5

Afspelen

Het raadselachtige voorstel van Naomi

Ruth 3
Naomi's moederlijke zorg
Gods vaderlijke zorg
Naomi's geestelijke leiding
Deel 11/18

Ruth 3 : 1 - 5

Ruth 3
1
En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter! zoude ik u geen rust zoeken, dat het u welga?
2
Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal dezen nacht gerst op den dorsvloer wannen.
3
Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar den dorsvloer; maar maak u den man niet bekend, totdat hij geeindigd zal hebben te eten en te drinken.
4
En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken, waar hij zal nedergelegen zijn; ga dan in, en sla zijn voetdeksel op, en leg u; zo zal hij u te kennen geven, wat gij doen zult.
5
En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen.

Delen & Download

Download preek