Ds. C.G. Vreugdenhil - 1 Korinthe 15 : 3 - 4

Afspelen

De kern van de Christus belijdenis

28-3-2016
De inhoud van die belijdenis
De overlevering van die belijdenis
De uitwerking van die belijdenis
Na de dienst wordt gezang: 'U zij de Glorie' gezongen. 1. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. 2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren blijde en welgezind en zegt telkenkere: "Christus overwint." U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immermeer. 3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en in dood U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immermeer.

1 Korinthe 15 : 3 - 4

1 Korinthe 15
3
Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
4
En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Delen & Download

Download preek