Ds. C.G. Vreugdenhil - Psalmen 22 : 1 - 11 en 23-32

Afspelen

Gods verbondstrouw omspant de generaties

Psalmen 22
21-2-2016
Het nageslacht zal Hem dienen
Het zal de gerechtigheid van God verkondigen

Psalmen 22 : 1 - 11 en 23-32

Psalmen 22
1
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar.
2
Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?
3
Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte.
4
Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israels.
5
Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen.
6
Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden.
7
Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk.
8
Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende:
9
Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft!
10
Gij zijt het immers, die mij uit den buik hebt uitgetogen; die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten.
11
Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God.

Delen & Download

Download preek