Ds. R. Kattenberg - Lukas 4 : 21 - 28

Afspelen

Jezus in Nazareth

Lukas 4
24-1-2016
Beluisterd
Bewonderd
Verguisd

Lukas 4 : 21 - 28

Lukas 4
21
En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.
22
En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef?
23
En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester! genees Uzelven; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaum geschied is, doe dat ook hier in Uw vaderland.
24
En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland.
25
Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israel in de dagen van Elias, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land.
26
En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, die weduwe was.
27
En er waren vele melaatsen in Israel, ten tijde van den profeet Elisa; en geen van hen werd gereinigd, dan Naaman, de Syrier.
28
En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden.

Delen & Download

Download preek