Ds. B. Labee - Handelingen 13 : 46 - 48

Afspelen

Gods Woord voor Jood en heiden

22-7-2012
De prediking van het Woord (46a)
De verwerping van het Woord (46b-47)
Verheuging in het Woord (48)

Handelingen 13 : 46 - 48

Handelingen 13
46
Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen.
47
Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.
48
Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.

Delen & Download

Download preek