Ds. H. Hofman jr. - Lukas 5 : 29 - 33

Afspelen

De roeping van Levi nader beschouwd

Lukas 5
28-7-2013
In de maaltijd door Levi bereidt
In de maaltijd door critici veroordeelt
In de maaltijd door Jezus nader verklaart
Deel 2 van 2.

Lukas 5 : 29 - 33

Lukas 5
29
En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.
30
En hun Schriftgeleerden en de Farizeen murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren?
31
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
32
Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.
33
En zij zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals, en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der Farizeen, maar de Uwe eten en drinken?

Delen & Download

Download preek