Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 27 : 57 - 66

Afspelen

Jezus' graf

29-3-2013
De eigenaar van dit graf
Het gebruik van dit graf
De verzegeling van dit graf

MattheĆ¼s 27 : 57 - 66

Mattheüs 27
57
En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was.
58
Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, dat hem het lichaam gegeven zou worden.
59
En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad.
60
En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
61
En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.
62
Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeen tot Pilatus,
63
Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan.
64
Beveel dan, dat het graf verzekerd worde tot den derden dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn, dan de eerste.
65
En Pilatus zeide tot henlieden: Gij hebt een wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat.
66
En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.

Delen & Download

Download preek