Ds. W. Harinck - Handelingen 14 : 14 - 17

Afspelen

Dankt de levende God

2-11-2011
Verkeerd verbonden
Een verbroken verbinding
Opnieuw verbonden

Handelingen 14 : 14 - 17

Handelingen 14
14
Maar de apostelen, Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen, en sprongen onder de schare, roepende,
15
En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is;
16
Welke in de verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen;
17
Hoewel Hij nochtans Zichzelven niet onbetuigd gelaten heeft, goed doende van den hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid.

Delen & Download

Download preek