Ds. W. Harinck - 1 Koningen 18 : 17 - 21

Afspelen

Een dubbel optreden van de profeet Elia

17-8-2014
Elia voor de koning
Elia voor het volk

1 Koningen 18 : 17 - 21

1 Koningen 18
17
En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder van Israel?
18
Toen zeide hij: Ik heb Israel niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt.
19
Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israel op den berg Karmel, en de vierhonderd en vijftig profeten van Baal, en de vierhonderd profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten.
20
Zo zond Achab onder alle kinderen Israels, en verzamelde de profeten op den berg Karmel.
21
Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.

Delen & Download

Download preek