Ds. L. Terlouw - Zacharia 5 : 5 - 11

Afspelen

De vrouw in de efa

18-10-2009
Aantrekkingskracht op mensen
Afschuwelijkheid voor mensen
Afgevoerd van mensen

Zacharia 5 : 5 - 11

Zacharia 5
5
En de Engel, Die met mij sprak, ging uit, en zeide tot mij: Hef nu uw ogen op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt.
6
En ik zeide: Wat is dat? En Hij zeide: Dit is een efa, die voortkomt. Verder zeide Hij: Dit is het oog over henlieden in het ganse land.
7
En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden der efa.
8
En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid; en Hij wierp ze in het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op den mond derzelve.
9
En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen kwamen voort, en wind was in haar vleugelen, en zij hadden vleugelen, als de vleugelen eens ooievaars; en zij voerden de efa tussen de aarde en tussen den hemel.
10
Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: Waarhenen brengen zij deze efa?
11
En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sinear; dat zij daar gevestigd en gesteld worde op haar grondvesting.

Delen & Download

Download preek