Ds. A.T. Vergunst - Markus 10 : 13 - 16

Afspelen

De Heere Jezus en kinderen

Markus 10
28-6-2015
Zijn waarschuwing
Zijn omhelzing en zegen
Zijn onderwijs over kinderen

Markus 10 : 13 - 16

Markus 10
13
En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.
14
Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
15
Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
16
En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

Delen & Download

Download preek