Ds. J.B. Zippro - Lukas 24 : 13 - 15

Afspelen

Onderwerp

Lukas 24
5-4-2015
De verschijning van de Heere Jezus aan de Emmausgangers
Hoe Hij hen ontmoet
Hoe Hij hen onderwijst
Hoe Hij zich openbaart

Lukas 24 : 13 - 15

Lukas 24
13
En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus;
14
En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren.
15
En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging.

Delen & Download

Download preek