Ds. C.G. Vreugdenhil - Mattheüs 24 : 44

Afspelen

Het begin van de laatste dingen (deel 1)

19-4-2015
Het verlangen naar de dag van Christus
De signalen die deze dag aankondigen
De voorbereiding op die dag
Serie: "De laatste dingen". Dit is deel 1. In de serie over 'De laatste dingen' gaat het over onze Christelijke toekomstverwachting en hoe dat onderbouwd wordt vanuit Gods Woord. Een reden om deze leerdiensten over onze christelijke toekomstverwachting te houden, hangt o.a. samen met het verschenen boek 'Wake Up', waar menig mens door geraakt is. Ondanks dat dit boek boeiende en indrukwekkende passages bevat, zijn er vanuit de Bijbel vele kritische kanttekeningen te plaatsen. In deze serie behandelt dominee Vreugdenhil diverse thema's, die van toepassing zijn op dit onderwerp 'De laatste dingen', ofwel; onze Christelijke toekomstverwachting. Een leerzame, onderwijzende serie, die wij u aanbevelen!

MattheĆ¼s 24 : 44

Mattheüs 24
1
En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.
2
En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.
3
En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?
4
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
5
Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
6
En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
7
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8
Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
9
Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
10
En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
11
En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
12
En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
13
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14
En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
15
Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16
Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
17
Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
18
En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
19
Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
20
Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
21
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22
En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
23
Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
24
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
25
Ziet, Ik heb het u voorzegd!
26
Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
27
Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
28
Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.
29
En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
30
En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
31
En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
32
En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33
Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.
34
Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
35
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Delen & Download

Download preek