Ds. J. IJsselstein - Lukas 23 : 47 - 49

Afspelen

Wij stonden op Golgotha (5 soorten mensen)

Lukas 23
22-3-2015
De hoofdman
De schare
De Joodse leiders
Zijn bekenden
De vrouwen die Jezus gevolgd waren

Lukas 23 : 47 - 49

Lukas 23
47
Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.
48
En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten.
49
En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die Hem te zamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.

Delen & Download

Download preek