Ds. J.B. Zippro - Mattheüs 16 : 21 - 23

Afspelen

Jezus toont Zijn lijden aan de discipelen

15-2-2015
Het verzet van Simon Petrus
De bestraffing door de Heere Jezus
De les die daarin ligt voor Petrus en de andere discipelen

MattheĆ¼s 16 : 21 - 23

Mattheüs 16
21
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.
22
En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.
23
Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

Delen & Download

Download preek