Ds. R. Kattenberg - Lukas 5 : 29 - 32

Afspelen

Gods genade verheerlijkt in een tollenaar

Lukas 5
25-1-2015
Dat brengt Levi tot dankbaarheid
Dat leidt bij de schriftgeleerden en farizeeën tot kritiek
Dat noodzaakt Jezus tot het geven van onderwijs

Lukas 5 : 29 - 32

Lukas 5
29
En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.
30
En hun Schriftgeleerden en de Farizeen murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren?
31
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
32
Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.

Delen & Download

Download preek