Ds. R. Kattenberg - Lukas 2 : 9 - 11

Afspelen

De kerstboodschap in de velden van Efratha

Lukas 2
25-12-2014
Wordt verkondigd door een hemelse bode
Wordt gebracht aan vrezende herders
Heeft als inhoud de geboren Zaligmaker

Lukas 2 : 9 - 11

Lukas 2
9
En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.
10
En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
11
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

Delen & Download

Download preek