Ds. J.M. Kleppe - Markus 10 : 46 - 52

Afspelen

Onderwerp

Markus 10
12-10-2014
Christus heerlijkheid geopenbaard in de genezing van Bartimeus
Hoe Bartimeus Christus roept
Hoe Christus Bartimeus geneest

Markus 10 : 46 - 52

Markus 10
46
En zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timeus, Bar-timeus, de blinde, aan den weg, bedelende.
47
En horende, dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Gij Zone Davids! ontferm U mijner.
48
En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel temeer: Gij Zone Davids! ontferm U mijner.
49
En Jezus, stil staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u.
50
En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot Jezus.
51
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En de blinde zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden.
52
En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg.

Delen & Download

Download preek