Ds. S. Maljaars - Handelingen 19 : 13 - 20

Afspelen

Christus’ Middelaarsmacht in Efeze

23-7-2014
De naam van de Heere Jezus misbruikt (13-14)
De naam van de Heere Jezus geroemd (15-17)
De naam van de Heere Jezus verbreid (18-20)

Handelingen 19 : 13 - 20

Handelingen 19
13
En sommigen van de omzwervende Joden, zijnde duivel bezweerders, hebben zich onderwonden den Naam van den Heere Jezus te noemen over degenen, die boze geesten hadden, zeggende: Wij bezweren u bij Jezus, Dien Paulus predikt!
14
Dezen nu waren zekere zeven zonen van Sceva, een Joodsen overpriester, die dit deden.
15
Maar de boze geest, antwoordende, zeide: Jezus ken ik, en Paulus weet ik; maar gijlieden, wie zijt gij?
16
En de mens, in welken de boze geest was, sprong op hen, en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden.
17
En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken, die te Efeze woonden; en er viel een vreze over hen allen, en de Naam van den Heere Jezus werd groot gemaakt.
18
En velen dergenen, die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden.
19
Velen ook dergenen, die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde derzelve, en bevonden vijftig duizend zilveren penningen.
20
Alzo wies het Woord des Heeren met macht, en nam de overhand.

Delen & Download

Download preek