Ds. W. Visscher - Mattheüs 5 : 1 - 12

Afspelen

Onderwerp

9-2-2014

MattheĆ¼s 5 : 1 - 12

Mattheüs 5
1
En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.
2
En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:
3
Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
4
Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
5
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.
6
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
7
Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
8
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
9
Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
10
Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
12
Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

Delen & Download

Download preek