Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 4 : 27-29

Afspelen

Jezus onderwijs aan de Samaritaanse vrouw - Deel 5

23-3-2014
Jezus in gesprek met haar
De vrouw verlaat haar watervat
ze nodigt haar dorpsgenoten uit

Johannes 4 : 27-29

Johannes 4
24
God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
25
De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen.
26
Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.
27
En daarop kwamen Zijn discipelen en verwonderden zich, dat Hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt Gij, of: Wat spreekt Gij met haar?
28
Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden:
29
Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
30
Zij dan gingen uit de stad, en kwamen tot Hem.
31
En ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet.
32
Maar Hij zeide tot hen: Ik heb een spijs om te eten, die gij niet weet.
33
Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: Heeft Hem iemand te eten gebracht?
34
Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.
35
Zegt gijlieden niet: Het zijn nog vier maanden, en dan komt de oogst? Ziet, Ik zeg u: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten.
36
En die maait, ontvangt loon, en vergadert vrucht ten eeuwigen leven; opdat zich te zamen verblijde, beide, die zaait en die maait.
37
Want hierin is die spreuk waarachtig: Een ander is het, die zaait, en een ander, die maait.
38
Ik heb u uitgezonden, om te maaien, hetgeen gij niet bearbeid hebt; anderen hebben het bearbeid, en gij zijt tot hun arbeid ingegaan.
39
En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in Hem, om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles, wat ik gedaan heb.
40
Als dan de Samaritanen tot Hem gekomen waren, baden zij Hem, dat Hij bij hen bleef; en Hij bleef aldaar twee dagen.
41
En er geloofden er veel meer om Zijns woords wil;
42
En zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om uws zeggens wil; want wij zelven hebben Hem gehoord, en weten, dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld.

Delen & Download

Download preek