Ds. R. Kattenberg - Zefanja 3 : 19 - 20

Afspelen

Onderwerp

Het tweede gedeelte van het negende Godswoord door de mond van de profeet Zefanja: ’s Heeren trouw
Een rijke openbaring
Een gerichte toespitsing

Zefanja 3 : 19 - 20

Zefanja 3
19
Ziet, Ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen; en Ik zal de hinkenden behoeden, en de uitgestotenen verzamelen; en Ik zal ze stellen tot een lof, en tot een naam, in het ganse land, waar zij beschaamd zijn geweest.
20
Te dier tijd zal Ik ulieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk, als Ik u verzamelen zal; zekerlijk Ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof, onder alle volken der aarde, als Ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de HEERE.

Delen & Download

Download preek