Ds. R. Kattenberg - Zefanja 3 : 11 - 13

Afspelen

Onderwerp

Het tweede gedeelte van het zevende Godswoord door de mond van de profeet Zefanja: Gods doorgaande werk
De hoogmoed verdwijnt
De ootmoed blijft
De heiligmaking verschijnt

Zefanja 3 : 11 - 13

Zefanja 3
11
Te dien dage zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen Mij overtreden hebt; want alsdan zal Ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovaardij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om Mijns heiligen bergs wil.
12
Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.
13
De overgeblevenen van Israel zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.

Delen & Download

Download preek