Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 4 : 26

Afspelen

Onderwerp

16-2-2014
Het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw - deel 3
Haar zonden
Het dienen van de Heere
Aanbidding

Johannes 4 : 26

Johannes 4
16
Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man, en kom hier.
17
De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd: Ik heb geen man.
18
Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd.
19
De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.
20
Onze vaders hebben op dezen berg aangebeden; en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.
21
Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden.
22
Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden.
23
Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.
24
God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
25
De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen.
26
Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.

Delen & Download

Download preek