Ds. J.S. van der Net - Johannes 1 : 20 - 23

Afspelen

Onderwerp

9-2-2014
Johannes de Doper als voorbeeld voor elke ambtsdrager
Wie Johannes niet is
Wat Johannes wel is

Johannes 1 : 20 - 23

Johannes 1
20
En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet.
21
En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.
22
Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven?
23
Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft.

Delen & Download

Download preek