Ds. H. Paul - Markus 10 : 13 - 16

Afspelen

Jezus' zegen voor de kinderen

Markus 10
23-1-2011
Begeerd door de ouders
Geweerd door de discipelen
Uit genade verkregen

Markus 10 : 13 - 16

Markus 10
13
En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.
14
Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
15
Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
16
En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

Delen & Download

Download preek