Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 4 : 4 - 10

Afspelen

Onderwerp

19-1-2014
De ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw
De gehoorzaamheid van Christus
De vermoeidheid van Christus
De gewilligheid van Christus
Onderdeel van een serie: De vrouw uit Samaria. Dit is deel 1

Johannes 4 : 4 - 10

Johannes 4
4
En Hij moest door Samaria gaan.
5
Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, nabij het stuk land, hetwelk Jakob zijn zoon Jozef gaf.
6
En aldaar was de fontein Jakobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reize, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure.
7
Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.
8
(Want Zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijze kopen.)
9
Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot Hem: Hoe begeert Gij, Die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen.
10
Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben.

Delen & Download

Download preek