Ds. L. Terlouw - Lukas 4 : 9 - 13

Afspelen

De ingrijpendste verzoeking

Lukas 4
26-1-2014
In het huis van Zijn Vader
Met de zorg van Zijn Vader
Weerstaan met het Woord van Zijn Vader

Lukas 4 : 9 - 13

Lukas 4
9
En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts;
10
Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen;
11
En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot.
12
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.
13
En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd.

Delen & Download

Download preek