Ds. S. Maljaars - Leviticus 1 : 1 - 4

Afspelen

Het brandoffer

19-2-2012

Leviticus 1 : 1 - 4

Leviticus 1
1
En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende:
2
Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen.
3
Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN.
4
En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen.

Delen & Download

Download preek