Ds. R. Kattenberg - Lukas 1 : 26,27 en 34

Afspelen

Advent

Lukas 1
15-12-2013

Lukas 1 : 26,27 en 34

Lukas 1
26
En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;
27
Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria.
28
En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.
29
En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn.
30
En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
31
En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
32
Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.
33
En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
34
En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?

Delen & Download

Download preek