Ds. A. Vergunst - Mattheüs 15 : 22 - 28

De Kananése vrouw

Mattheüs 15 :22 tot 28
Hoe zij door het geloof Christus mag aanspreken
Hoe zij door het geloof bij Christus mag aanhouden
Hoe haar geloof door Christus bekroond wordt
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 5)

MattheĆ¼s 15 : 22 - 28

Mattheüs 15
22
En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.
23
Doch Hij antwoordde haar niet een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U; want zij roept ons na.
24
Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.
25
En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!
26
Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.
27
En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.
28
Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst