Ds. C.G. Vreugdenhil - Mattheüs 27 : 27 - 31

Jezus als de spotkoning

Mattheüs 27 :27 tot 31
Jezus in het rechthuis van Pilatus
Jezus in Zijn koningschap bespot
Jezus weggeleid naar het kruis

MattheĆ¼s 27 : 27 - 31

Mattheüs 27
27
Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende.
28
En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om;
29
En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter hand; en vallende op hun knieen voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!
30
En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en sloegen op Zijn hoofd.
31
En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst