Ds. M. Joosse - Markus 1 : 40 - 42

De genezing van een melaatse

Markus 1 :40 tot 42
De nood van deze melaatse
Het geloof van deze melaatse
De genadedaad van Christus

Markus 1 : 40 - 42

Markus 1
40
En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
41
En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd!
42
En als Hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst