Ds. C.G. Vreugdenhil - Genesis 13 : 10 - 18

De scheiding tussen Abram en Lot

Genesis 13 :10 tot 18
De keus van Lot
De weg van Abram
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 28)

Genesis 13 : 10 - 18

Genesis 13
10
En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer de HEERE Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des HEEREN, als Egypteland, als gij komt te Zoar.
11
Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten; en zij werden gescheiden, de een van den ander.
12
Abram dan woonde in het land Kanaan; en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe.
13
En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE.
14
En de HEERE zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts.
15
Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid.
16
En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.
17
Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte; want Ik zal het u geven.
18
En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst