Ds. C. de Jongste - Mattheüs 27 : 15 - 23

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 27 :15 tot 23
28-3-2010

MattheĆ¼s 27 : 15 - 23

Mattheüs 27
15
En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welken zij wilden.
16
En zij hadden toen een welbekenden gevangene, genaamd Bar-abbas.
17
Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welken wilt gij, dat ik u zal loslaten, Bar-abbas, of Jezus, Die genaamd wordt Christus?
18
Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden.
19
En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil.
20
Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden, dat zij zouden Bar-abbas begeren, en Jezus doden.
21
En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welken van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-abbas.
22
Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.
23
Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!

Delen & Download

Download preek