Ds. J. Driessen - Johannes 21 : 18 - 22

Petrus' kruisweg achter Jezus

Johannes 21 :18 tot 22
Het onderwijs aangaande die kruisweg
Het wandelen op die kruisweg
De waarschuwing in verband met die kruisweg
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 29)

Johannes 21 : 18 - 22

Johannes 21
18
Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.
19
En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij.
20
En Petrus, zich omkerende, zag den discipel volgen, welken Jezus liefhad, die ook in het avondmaal op Zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere! wie is het, die U verraden zal?
21
Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze?
22
Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst